5. Argumenten, de verjaring en sluiting hiervan


Vraag 12

Er wordt mij verteld dat ik niet meer de vernietiging van het aandelenlease contract van mijn man kan inroepen, omdat de verjaringstermijn hiervoor al is voltooid (dat de termijn van drie jaren of voor de Duisenberg-regeling drie-en-een half jaar al is verstreken). Klopt dit?


Antwoord 12

Allereerst kan de genoemde vernietiging ingeroepen worden als u ten tijde van het afsluiten van het aandelenlease contract gehuwd was dan wel een geregistreerd partnerschap had en u het betreffende aandelenlease contract niet mede-ondertekend heeft.

Bij de verjaringstermijn, zoals in de vraag aangegeven, wordt er dan vanuit gegaan dat de termijn aanvangt op het moment dat het contract is afgesloten, althans dit argument zal de bank waarschijnlijk hanteren.

Echter zal Juridico in de procedure aangeven dat de verjaringstermijn pas aangevangen is op het moment dat de echtgenoot die niet mede-ondertekend heeft op de hoogte is geraakt van het feit dat hij/zij de mogelijkheid had om het contract te vernietigen. Veelal zal dit vele jaren later zijn, dan de bank zegt.

Juridico gaat uit van het moment waarop door meerdere rechters erkenden dat er sprake was van een huurkoop contract. Dit moment is gelegen na februari 2004. Telt u hier de verjaringstermijn bij op, dan kunt u uw contract nog vernietigen. Dit dient u te doen door middel van een vernietigingsbrief. Degene die de brief dient te ondertekenen is de echtgenoot of geregistreerd partner die het contract niet ondertekend heeft. Deze persoon heeft geen toestemming gegeven voor het contract, hetgeen ook blijkt uit het contract wegens het ontbreken van de betreffende handtekening. Een dergelijke vernietigingsbrief dient u aangetekend met ontvangstbevestiging te versturen. Hierdoor kunt u zelf aantonen dat u de vernietigingsbrief verstuurd heeft en dat de tegenpartij deze heeft ontvangen.


Vraag 13

Moet ik aantonen dat ik op het moment van afsluiten van het contract getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had?


Antwoord 13

U heeft een huwelijks- of een partnerschapsboekje. Hierin staat vermeld dat u gehuwd of gepartnerd bent en met wie. Echter kan uit genoemd boekje niet worden afgeleid of het huwelijk of partnerschap nog wel bestaat. In de tussentijd kunt u al wel gescheiden zijn of is het partnerschap ontbonden. Om uw huwelijk of partnerschap aan te tonen heeft u een officieel document nodig. Dit is het uittreksel van het Gemeentelijke Basis Administratie (uittreksel GBA), het vroegere persoonsregister. Op dit uittreksel dient onder andere het volgende vermeld te worden:

  • Uw gegevens
  • Gegevens van uw echtgenoot of partner
  • Huwelijksdatum of partnerschapsdatum
  • Eventuele datum van echtscheiding of ontbinding van het partnerschap
  • Eventuele datum van overlijden van de echtgenoot of partner.
  • Bent u in het buitenland gehuwd, dan dient u een huwelijksakte te overleggen.

Vraag 14

Na afloop van de afspraak heb ik een vernietigingsbrief meegekregen van Juridico, wat moet ik hier ook al weer mee doen?


Antwoord 14

De brief is op naam gesteld van de echtgenoot of partner die het/de contracten niet mede ondertekend heeft. Hierdoor moet die persoon de vernietigingsbrief ook ondertekenen, aangezien die persoon het contract kan vernietigen. Na ondertekening maakt u twee kopieën van de brief, één voor uw eigen administratie en één kopie voor Juridico. Het origineel verstuurt u aangetekend met ontvangstbevestiging (ook wel ‘handtekening retour’ genoemd) aan Dexia of Aegon. Hierdoor heeft u bewijs dat de brief is verstuurd aan Dexia of Aegon en door Dexia of Aegon is ontvangen. Van het verzend en ontvangstbewijs maakt u een kopie en stuurt u het origineel naar Juridico.

Het adres waar de brief naar moet worden verstuurd staat link bovenaan in de brief!!


Vraag 15

Hoe kan ik de verjaring van mijn contract stuiten?


Antwoord 15

De verjaring van uw contract kunt u stuiten door een zgn. stuitingsbrief te sturen aan de betreffende bank. Hierin dient u onder andere het volgende te vermelden:

Indien uw echtgenoot/partner niet heeft meegetekend neemt u hierin ook het eegalease argument mee. Hierbij geeft u aan dat uw echtgenoot of partner niet heeft meegetekend, terwijl dit wettelijk wel verplicht is, indien er sprake is van huurkoop. U geeft aan dat het contract reeds door uw echtgenoot of partner is vernietigd bij aangetekende brief en dat u zich tevens beroept op die vernietiging.

De betreffende bank (geld voor Dexia, Aegon en Spaarbeleg) had geen vergunning om het/de contract(en) te mogen verkopen. Hierdoor is het contract van rechtswege nietig dan wel vernietigbaar. Hetgeen u inroept (dit moet u wel duidelijk weergeven).Tevens beroept u zich op de zorgplicht vanwege een ‘niet toereikende uitleg’. Voorts geeft u aan dat u zich alle overige in te roepen rechten voort behoudt. Uiteraard dient u bovenaan uw brief te vermelden:
Naam
Adres
Contractnummer(s)
Betreft: Stuiting van de verjaring

klik hier om terug te keren naar de onderwerpen