Nieuws 2012


KifiD

KiFiD

11 september 2012

Juridico heeft meerdere zaken aangebracht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (hierna: KiFiD). Bij dit Klachteninstituut kan men terecht komen wanneer de klacht door de financiële aanbieder of tussenpersoon niet naar tevredenheid wordt behandeld. Dan kan men de klacht voorleggen bij de Ombudsman van het KiFiD. Deze gaat kijken of het nog mogelijk is om te bemiddelen in het geschil (klacht). Wanneer dit niet mogelijk is, dan zal deze de conclusie trekken dat het geschil niet bemiddelbaar is. Hierdoor kan men de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie van het KiFiD. Deze commissie gaat dan net als een rechter zich buigen over de klacht én beoordelen of bijvoorbeeld de zorgplicht, naar het Nederlands recht, daadwerkelijk geschonden is. Over het algemeen zijn de uitspraken van het KiFiD bindend. Althans in de Dexia-zaken welke Juridico momenteel heeft aangebracht bij het KiFiD, de uitspraken in deze zaken zullen bindend zijn. Op 29 augustus 2012 is er een mondelinge behandeling geweest in drie zaken. Totdat er in deze zaken een uitspraak komt, hetgeen een aantal maanden kan duren, zullen alle andere zaken worden aangehouden. Wat de uitspraak zal zijn zal uiteraard bekend worden gemaakt. Hierbij moet opgemerkt worden dat op dit moment gekozen kan worden welke rechtsgang men voert of de rechtsgang via de rechtbank of de rechtsgang via het KiFiD. Hierbij kan de rechtsgang via de rechtbank op dit moment gezien worden als voornamelijk de voordeligste oplossing voor Dexia. De rechtsgang via het KiFiD is te zien als de voordeligste oplossing voor de aandelenlease gedupeerde. Hierbij moet wel de kanttekening gezet worden dat men als gedupeerde hoe dan ook veel narigheid heeft gehad én ook hier niet al het verloren geld terug krijgt. Het KiFiD zet de ‘oude’ lijn van de schending van de zorgplicht voort, waardoor de uitkomsten ook recht doen aan de situatie.

Faillissement Beursklacht B.V.

3 juli 2012

Via een cliënt vernam Juridico na de zomervakantie dat het bedrijf Beursklacht B.V. failliet is gegaan op 3 juli 2012. Dit bedrijf hielp ook aandelenlease gedupeerden, althans dit zou de bedoeling moeten zijn. Het bedrijf LegalConcepts heeft de aandelenlease zaken via de curator uit het faillissement van Beursklacht B.V. in portefeuille gekregen dan wel deze gekocht. Bij ons is wel bekend dat LegalConcepts hoort bij PrepareConcepts B.V. volgens de Kamer van Koophandel. Bij dit bedrijf is er sprake van de volgende bedrijfsvoering, volgens de website van de Kamer van Koophandel:
‘Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations en organisatie- adviesbureaus)
Adviseren, begeleiden en ontwerpen van financiële produkten en het ontwikkelen daarvan’

Hieruit valt af te leiden dat er bij LegalConcepts zelf géén juridische kennis aanwezig is, terwijl dit wel degelijk nodig is in de aandelenlease zaken.

Ronduit de meeste zaken zullen niet door Dexia, als grootste houder van aandelenlease zaken, geschikt worden. Dit heeft te maken met de Hofformule die zij toepassen. Deze Hofformule is weergegeven in de uitspraak van Gerechtshof Amsterdam, 1 december 2009, LJN: BK4978 én berust grotendeels op het inkomen- en vermogen én is gerelateerd aan cijfers afkomstig van het nibud, welke rond bijstandsniveau liggen. Het gevolg hiervan is dat na het maken van een berekening veruit de meeste zaken uit zullen komen op een aanvaardbare zware last, met andere woorden: men kon de lasten van de aandelenlease overeenkomst met het inkomen dan wel vermogen dat men had goed dragen. Door de Hofformule krijgt men veelal slechts 66,67% van de restschuld vergoed dan wel een korting van 66,67% op de nog openstaande restschuld. Bij toepassing van de Hofformule gaat men voorbij aan de vraag: Wou men de risico’s lopen om de inleg kwijt te raken? Wou men het risico lopen om een restschuld op te bouwen? Hoorde dit aandelenlease contract wel bij de doelstelling van de cliënt? Welke informatie verstrekte de tussenpersoon eigenlijk aan de potentiële cliënt? Ook belangrijk: Welk gewicht moet toekomen aan de expertise van de adviseur dan wel de bank?
Allemaal punten die ook belangrijk zijn, maar waar door Dexia, maar ook veelal door de rechter (enkele rechters uitgezonderd), niet naar gekeken wordt. Juist om deze reden wil Juridico deze zaken aanbrengen bij het KiFiD, waardoor men veelal minimaal 60% van de totale schade vergoed krijgt.

Juridico wil aandelenlease gedupeerden, die nu weer de dupe zijn geworden van Beursklacht B.V., op weg helpen door de aanvangskosten te verlagen, zodat zij niet weer het volle pond betalen. Wij werken grotendeels op basis van ‘no cure, no pay’ in de aandelenlease zaken. Niet geheel, omdat ook wij anders niet de vaste kosten voor de bedrijfsvoering kunnen betalen. Bij ons worden er twee offertes in deze zaken gehanteerd, formule 1 (€ 410,-) en formule 2 (€ 980,-), op deze offertes bieden wij nu een korting van € 210,-. De ‘no cure, no pay’ percentages blijven gelijk. Er kunnen géén kosten bijkomen, die niet zijn opgenomen in de offerte. Mocht uw procedure onverhoopt langer duren, óók dan worden er geen extra kosten in rekening gebracht.