Nieuws 2008


Uitspraak eegalease in combinatie met Dexia Aanbod en opt-out

29 augustus 2008

Rechtbank Amsterdam sector kanton heeft op 20 augustus 2008 een uitspraak gedaan in een zaak waarbij een Dexia Aanbod was getekend, het eegalease argument was ingeroepen en de opt-out verklaring was afgelegd. Doordat het Dexia Aanbod niet door de andere echtgenoot was meegetekend (evenals de contracten) kon het Dexia Aanbod niet worden tegengeworpen. Hierdoor moest de contractant alle betaalde gelden terug krijgen van Dexia plus wettelijk rente hierover vanaf het moment dat Dexia in verzuim was.

lees hier verder

Uitspraak minderjarigheid contractant

29 augustus 2008

Een minderjarige mag geen lening afsluiten en derhalve ook geen contract bij Dexia. Er is plaats vervangende toestemming nodig van de kantonrechter. Het is dus niet voldoende als de minderjarige zelf of de ouder heeft getekend voor het contract. Deze contracten mogen niet bestaan volgens de wet. Hierdoor moeten alle betaalde gelden worden terug betaald plus wettelijk rente hierover vanaf het moment dat Dexia in verzuim was.

lees hier verder

Hoge Raad verwerpt cassatieberoep in een Dexia-zaak

28 maart 2008

's-Gravenhage, 28 maart 2008 - In deze zaak gaat het om het volgende. De man, echtgenoot van de vrouw, heeft in 2000 een aantal effectenlease-overeenkomsten van het type ‘Korting Kado Actie’ gesloten met (een rechtsvoorganger van) Dexia Bank Nederland N.V. (hierna: Dexia). De vrouw heeft schriftelijk aan Dexia bericht dat zij de overeenkomsten buitengerechtelijk vernietigt op grond van het bepaalde in de artt. 1:88 en 1:89 Burgerlijk Wetboek (hierna:BW) nu zij de man geen toestemming heeft verleend voor het aangaan van deze effectenlease-overeenkomsten. Art. 1:88 BW bepaalt dat een echtgenoot de toestemming van de andere echtgenoot nodig heeft voor (onder meer) het aangaan van een koop op afbetaling, waarvan huurkoop een vorm is. Art. 1:89 BW geeft die andere echtgenoot gedurende drie jaar het recht zo’n overeenkomst te vernietigen (d.w.z. daarvan de ongeldigheid in te roepen) als die zonder de vereiste toestemming is aangegaan. Als de overeenkomst schriftelijk moet worden aangegaan, zoals bij huurkoop het geval is, geldt die eis ook voor de toestemming.

lees hier verder