Nieuws 2008


Hoge Raad

Uitspraak minderjarigheid contractant
Een minderjarige mag geen lening afsluiten en derhalve ook geen contract bij Dexia. Er is plaats vervangende toestemming nodig van de kantonrechter. Het is dus niet voldoende als de minderjarige zelf of de ouder heeft getekend voor het contract. Deze contracten mogen niet bestaan volgens de wet. Hierdoor moeten alle betaalde gelden worden terug betaald plus wettelijk rente hierover vanaf het moment dat Dexia in verzuim was.

Uitspraak minderjarigheid contractant Op 21 mei 2008 heeft Rechtbank Amsterdam sector kanton een uitspraak gedaan in een Dexia zaak. Hierbij was de contractant minderjarig en heeft de moeder namens contractant getekend voor de contracten. Dit terwijl als er sprake is van een lening de kantonrechter altijd plaatsvervangende toestemming moet geven voor het contract. Ook geeft de rechter weer dat de verjaringstermijn niet aanvangt op het moment dat de minderjarige 18 jaar wordt en daardoor na drie jaar verjaard is. Doordat het hier gaat om een vernietiging op basis van een wettelijke beperking van de moeder in haar hoedanigheid als bewindvoerend ouder geldt er een andere ruimere verjaringstermijn. Die pas ingaat zodra betreffende persoon weet dat er contracten voor hem zijn afgesloten en dat er vervangende toestemming nodig was van de kantonrechter. De contracten moeten vernietigd worden met terugwerkende kracht, waardoor alle betaalde gelden onverschuldigd (zonder reden) zijn betaald. De wettelijke rente moet aan contractant vergoed worden vanaf het moment dat Dexia in verzuim is.

Terug naar nieuws overzicht 2008