Nieuws 2006


AFM

Dexia erkent intern: Lease is huurkoop

17 juli 2006

Dexia drukt personeel tijdens interne juridische scholingen op het hart dat aandelenleasecontracten een vorm van huurkoop zijn. Naar buiten toe heeft Dexia tot nu toe altijd bestreden dat lease huurkoop is.

Werknemers van Dexia Bank Nederland moesten op interne cursussen een Dexia-document leren waarvan de eerste zin luidt: 'Een effectenlease-contract kwalificeert als huurkoop.' Dit niet eerder openbaar geworden cursusmateriaal is in handen van deze krant.

Het 19 pagina's tellende scholingsdocument, getiteld 'Juridische aspecten van de effectenlease-praktijk', meldt zonder voorbehoud dat vereist is dat in Dexia's leasecontracten 'eenduidig wordt aangegeven wat het onderwerp van de huurkoop is'.

Bron: Financieel Dagblad

Onderzoek AFM

4 juni 2006

Verweerders Stichting Platform Aandelen Lease c.s. gaan akkoord met het voorstel van het Gerechtshof Amsterdam om de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te benoemen als deskundige welke mogelijk een omvangrijk onderzoek zal instellen naar de effectenadministratie van Dexia Bank Nederland NV.

Tijdens de mondelinge behandeling door het Gerechtshof Amsterdam van het verzoek van Dexia c.s. om de Duisenberg-regeling verbindend te verklaren voor alle Dexia aandelenlease gedupeerden zijn er van de kant van verweerders vraagtekens gezet of de aandelen wel door Dexia zijn gekocht zoals in de contracten is aangegeven. Het Hof heeft in een tussen-beschikking besloten dat hier een onderzoek naar moet komen en heeft het voornemen uitgesproken om de AFM als onderzoeker aan te wijzen.

In een brief aan het Hof is namens de Stichting Platform Aandelen Lease (PAL), de Vereniging Consument en Geldzaken en de Stichting Juniorlease aangegeven dat deze organisaties akkoord gaan met de benoeming van de AFM als deskundige voor het onderzoek. Tevens wordt in de brief aan het Hof gesteld dat er groot belang wordt gehecht aan een uitbreiding van de onderzoekspunten. Al eerder (in april 2006) is in het verweerschrift van bovengenoemde verweerders gevraagd om een onderzoek naar de aankoop van aandelen. Nu het Hof een onderzoek heeft aangekondigd, is er in de brief aan het Hof een verfijning van onderzoekspunten aangedragen. In het bijzonder zou de AFM moeten onderzoeken of de aandelen die Dexia stelt te hebben verworven, conform het bepaalde in Bijlage 4 NR 1999 zijn terug te herleiden naar de respectievelijke aandelenleasecontractanten.

Daarom zouden niet alleen de contracten van een enkele gedupeerde van het begin tot het einde dienen te worden gecontroleerd op de vereisten van aanschaf en in bezithouding van aandelen zoals in diverse wetsartikelen is omschreven. Het meeste adequate onderzoeksresultaat zal worden bereikt als alle effectenlease contracten worden betrokken in het onderzoek. Indien dit te tijdrovend zou zijn, zou een representatieve steekproef uit alle contracten minimaal het uitgangspunt moeten zijn. Daarnaast is het belangrijk om te onderzoeken of Dexia zich aan de toen geldende beursregels heeft gehouden. Ook wordt verzocht te onderzoeken of Dexia met OTC constructies heeft gewerkt.

Ten slotte is het Hof gevraagd in zijn definitieve opdracht te bepalen dat de AFM onbewerkt in plaats van door Dexia geprepareerd onderzoeksmateriaal tot haar beschikking krijgt.